Internrevision

 

 

 

Våra tjänster > Internrevision

Internrevision

Vårt arbete med regulatoriska frågor och våra medarbetares erfarenheter vittnar om god kunskap om den sammantagna interna kontrollprocessen i finansiella företag. Detta inkluderar även internrevisionen. Vi åtar oss därför även uppdrag som internrevisor i olika typer av finansiella företag.

Vårt uppdrag är att, oberoende från verksamheten och på styrelsens uppdrag, biträda styrelsen och företagsledningen med att på ett objektivt sätt utvärdera företagets kontrollsystem, efterlevnad av interna regler och den interna kontrollens effektivitet.

Uppdraget utförs enligt en beslutad granskningsplan och avrapporteras till företagets styrelse.

Anna Cumzelius
+46 76 125 76 00