Outsourcing

 

Våra tjänster > Outsourcing

Outsourcing

De senaste åren har det blivit allt vanligare att finansiella företag genom uppdragsavtal (outsourcing) lägger ut delar av sin verksamhet på en tredje part, antingen inom samma koncern eller externt. Fördelarna med outsourcing är i många fall att det ger tillgång till specialistkompetens under mer kostnadseffektiva former. Den utlagda verksamheten kan avse processer, funktioner eller tjänster som är mer eller mindre centrala för den tillståndspliktiga verksamheten och dess kontinuitet. Vanliga exempel på uppdragsavtal är sådana som rör kontrollfunktioner (regelefterlevnad, riskhantering och internrevision) och IT-relaterade tjänster som inte sällan tillhandahålls av molntjänstleverantörer. Användandet av uppdragstagare medför tredjepartsrisker som är viktiga att följa upp och kontrollera. Regelverket om outsourcing i finanssektorn har de senaste åren skärpts och ställer detaljerade krav bland annat på hur uppdragsavtal ska utformas och hur den löpande relationen med uppdragstagaren ska hanteras och följas upp.

Vi bistår alla typer av finansiella företag, bland annat fondbolag, AIF-förvaltare, värdepappersbolag, försäkringsföretag och betalningsinstitut med att utforma processer för outsourcing. Vår rådgivning tar bland annat sikte på den initiala företagsbesiktningen (Due Diligence) av leverantören, väsentlighetsbedömning, upprättande och förhandling av uppdragsavtal samt utformandet av processer för uppföljning och utvärdering. Vi bistår även med framtagandet av avtalsregister och företagets interna policy för outsourcing.

Amin Bell
+46 76 135 98 00