Regelefterlevnad

 

 

 

Våra tjänster > Regelefterlevnad

Regelefterlevnad

Vi har lång erfarenhet av arbete med regulatoriska frågor avseende företag verksamma i den finansiella sektorn. Företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande tillsynsmyndighet i utlandet omfattas av komplexa regelverk i ständig förändring. Det kräver mycket tid och kraft att både följa regelverket och samtidigt vara medveten om kommande förändringar i det. Bristande regelefterlevnad kan leda till ryktesförluster eller olika typer av sanktioner från Finansinspektionen och måste därför vara ett prioriterat område för företagets ledning.

Vi bistår alla olika typer av finansiella företag, bland annat fondbolag, AIF-förvaltare, värdepappersbolag, betalningsinstitut, försäkringsföretag och försäkringsförmedlare med att upprätthålla företagets oberoende funktion för regelefterlevnad, vilket sker via outsourcingavtal. Uppdraget omfattar de uppgifter som funktionen för regelefterlevnad ska utföra enligt regelverket och utformas enligt respektive företags tillstånd, verksamhet och behov. I uppdraget ingår bland annat kontroller av verksamheten, bevakning av regelförändringar, utbildningsinsatser för anställda och ledning, råd och stöd, löpande möten med företrädare för företaget samt rapportering till verkställande direktör och styrelse.

Support till funktionen för regelefterlevnad

Vi biträder även med stöd till den befintliga funktionen för regelefterlevnad för företag som har inrättat en sådan funktion internt, vilket sker bland annat i form av löpande möten, biträde vid kontroller av regelefterlevnaden, riktade utbildningsinsatser samt simulerade platsundersökningar. Även denna tjänst utformas enligt respektive företags tillstånd, verksamhet och behov.

Amin Bell
+46 76 135 98 00