Tillståndsansökningar

 

 

 

Våra tjänster > Tillståndsansökningar

Tillståndsansökningar

En ansökan om tillstånd att driva finansiell verksamhet är ofta en resurskrävande och komplicerad process. Det krävs noggranna förberedelser och analys av den planerade verksamheten och väl genomarbetade ansökningshandlingar för att säkerställa en smidig och effektiv ansökningsprocess.

Vi biträder löpande olika typer av blivande finansiella företag med auktorisationsärenden hos Finansinspektionen. De typer av tillstånds- och registreringsansökningar vi löpande hanterar rör bland annat verksamhet som:

  • AIF-förvaltare
  • Betalningsinstitut
  • Bostadskreditinstitut
  • Finansiellt institut
  • Fondbolag
  • Konsumentkreditinstitut
  • Kreditmarknadsbolag
  • Värdepappersbolag
  • Försäkringsförmedlare
  • Försäkringsföretag

Arbetet innefattar bland annat analys av den planerade verksamheten, upprättande av ansökningshandlingar och löpande kontakter med Finansinspektionen.

Vi biträder även med övriga tillståndsärenden efter det att verksamheten har påbörjats, t.ex. i samband med ägar- och ledningsförändringar, utökade tillstånd och godkännande av ändringar i fondbestämmelser.

Gustav Sälgström
+46 76 149 73 00