2019-03-14

NYHETSBREV - DEN SENASTE UTVECKLINGEN PÅ DATASKYDDSOMRÅDET

Det har gått åtta månader sedan ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), som ofta benämns GDPR.Det har varit en hel del frågor kring hur dataskyddsförordningens krav ska implementeras i praktiken utan att det vid tidpunkten för ikraftträdandet fanns tydliga svar på många av de frågor som ställdes. På senare tid har den praktiska tillämpningen av regelverket börjat ta form genom de tolkningar som bland annat publicerats av den så kallade Artikel 29-gruppen, som består av representanter för samtliga EU:s dataskyddsmyndigheter, samt genom de beslut som fattats av dataskyddsmyndigheter runt om i Europa inom ramen för deras tillsynsarbete. Vi har i detta nyhetsbrev sammanfattat ett urval av de beslut som har publicerats samt information om Datainspektionens tillsynsarbete.
Tryck på denna länk för att läsa nyhetsbrevet.