Nyheter

Senaste nytt från oss. 

Europeiska kommissionen skjuter upp tillämpningsdatumet för de tekniska standarderna till Disclosureförordningen

Europeiska kommissionen har den 8 juli 2021 skickat ett brev till Europaparlamentet och rådet angående de delegerade akterna till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (”Disclosureförordningen”). De delegerade akterna innehåller mycket omfattande detaljkrav om innehållet, metoderna och presentationen av den information som ska lämnas enligt Disclosureförordningen.

I brevet meddelar Europeiska kommissionen att den planerar att:

  • skjuta upp tillämpningsdatumet avseende de delegerade akterna med sex månader från den 1 januari 2022 till den 1 juli 2022, och att
  • alla 13 tekniska standarder enligt Disclosureförordningen ska slås samman till en enda delegerad akt.

De tekniska standarderna innehåller exempelvis bestämmelser om hur aktörer ska lämna information om hur de beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, obligatoriska mallar för den information som ska lämnas innan avtal ingås avseende produkter som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som mål, obligatoriska mallar för informationen som ska lämnas i regelbundna rapporter samt information som ska lämna på hemsidan avseende produkter som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som mål.

Förseningen beror på de tekniska standardernas längd och tekniska detaljer, och ett framflyttat tillämpningsdatum bör underlätta ett smidigt genomförande av den tänkta enda delegerade akten.

Det framflyttade tillämpningsdatumet innebär att aktörer har sex månader extra på sig att implementera den delegerade akten, där slutligt förslag ännu inte har presenterats.

Gustav Sälgström
+46 76 149 73 00